Stanovy

Stanovy Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

  

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (ďalej SPS) je dobrovoľné vedecké, odborné a profesiové združenie psychológov. Jeho členmi môžu byť aj odborníci z príbuzných vedných disciplín, ktorí sú činní v interdisciplinárnom psychologickom výskume, vyučovaní a vzdelávaní psychológov.

2. SPS sa usiluje o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy i praktickej disciplíny, o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

3. Svoje ciele dosahuje najmä:

a) organizáciou odborných a vedeckých podujatí,

b) posilňovaním profesijnej etiky a sledovaním jej dodržiavania u svojich členov,

c) sledovaním odbornosti vyučovania psychológie na všetkých druhoch a stupňoch škôl,

d) inšpirovaním psychológov a všetkých svojich členov k riešeniu dôležitých spoločenských problémov,

e) inšpirovaním vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti psychológie,

f) inšpirovaním organizačných opatrení k zvýšeniu prestíže psychológie v spoločnosti,

g) podporovaním interdisciplinárnej komunikácie a vzájomnej informovanosti o vedeckých i praktických činnostiach celého odboru psychológie,

h) vydávaním vlastného periodika, prípadne ďalších informačných i odborných materiálov,

i) spoluprácou so Slovenskou komorou psychológov,

j) spoluprácou s vedeckými a odbornými združeniami doma i v zahraničí,

k) spolupôsobením pri vzdelávaní psychológov činných v praxi,

l) reprezentáciou SPS navonok pri jednaniach s vládnymi a inými organizáciami v otázkach týkajúcich sa psychologickej obce.

4. SPS pracuje ako občianske združenie, pričom sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi.

5. Sídlo SPS pri SAV: Dúbravská cesta č.9, 813 64 Bratislava

 

 

Článok II.

 Práva a povinnosti členov

1. SPS má tri kategórie členov: riadnych, mimoriadnych a čestných.

2. Riadnym členom SPS sa môže stať iba absolvent vysokoškolského štúdia psychológie, mimoriadnym členom sa môže stať odborník z príbuznej i spolupracujúcej vednej disciplíny a študent psychológie počínajúc 3.semestrom štúdia.

3. Podmienkou prijatia za člena je podanie písomnej prihlášky, ktorej súčasťou je odporúčanie dvoch riadnych členov SPS. Prihlášku možno podať prostredníctvom sekcie, oblastnej skupiny, alebo priamo Výboru SPS. Prijatie za riadneho alebo mimoriadneho člena schvaľuje Výbor SPS.

4. Významným domácim alebo zahraničným odborníkom, ktorí sa osobitným spôsobom zaslúžili o rozvoj psychológie, sa priznáva čestné členstvo. Návrh na priznanie čestného členstva podávajú oblastné skupiny, sekcie alebo Výbor SPS a schvaľuje ho Valné zhromaždenie.

5. Každý člen SPS má právo:

a) byť informovaný o akciách SPS a sám aktívne podávať návrhy na ich organizovanie,

b) zúčastňovať sa akcií SPS, podieľať sa na ich priebehu a výsledkoch,

c) zúčastňovať sa Valného zhromaždenia, hlasovať o jeho uzneseniach a voliť orgány SPS,

d) prednostne získavať publikácie vydávané SPS.

6. Riadny člen SPS má okrem toho právo byť volený do orgánov SPS.

7. Každý člen SPS je povinný:

a) dodržiavať profesijnú etiku a dbať na hodnotu ľudského bytia,

b) zodpovedne plniť funkcie, ktorými je v rámci SPS poverený,

c) platiť členské príspevky vo výške stanovenej rozhodnutím Valného zhromaždenia. Od platenia príspevkov sú oslobodení čestní členovia SPS.

8. Členstvo v SPS zaniká:

a) úmrtím člena,

b) vystúpením člena,

c)  opakovaným nezaplatením členského príspevku; člen, ktorý napriek upozorneniam nezaplatí počas dvoch rokov za sebou členský príspevok sa podmienečne vyradí zo zoznamu členov SPS pri SAV. K zániku členstva dôjde po troch rokoch neplatenia, čo je zároveň maximálne možná doba uhradenia nedoplatku členom. Zaniknuté členstvo je možné obnoviť až po ďalších piatich rokoch. V odôvodnených prípadoch môže ktorýkoľvek člen požiadať výbor SPS o prerušenie členstva na vopred určenú dobu.

d)  vylúčením člena pre závažné porušenie profesijnej etiky alebo opakované porušenie jej princípov. O vylúčení člena rozhoduje Výbor SPS na základe podnetu ktoréhokoľvek orgánu SPS po dôkladnom prešetrení podnetu a vypočutí člena, ktorého sa týka.

 

 Článok III.

Orgány SPS

 1. Orgánmi SPS, ktoré riadia a  zabezpečujú všetky jej činnosti, sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Výbor

c) Predseda

d) Predsedníctvo

e) Revízor

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SPS. Tvoria ho všetci členovia SPS. Valné zhromaždenie (VZ):

a) schvaľuje programové dokumenty SPS hlavné smery činnosti, plán činnosti a pod.,

b) hodnotí činnosť SPS a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení od konania posledného Valného zhromaždenia,

c) volí predsedu, členov Výboru SPS a revízora,

d) schvaľuje zmeny Stanov SPS,

e) schvaľuje udelenie čestného členstva,

f)  schvaľuje formy spolupráce s inými organizáciami,

g) rozhoduje o zániku SPS. V tom prípade menuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkovo-právne vyrovnanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

3. Riadne Valné zhromaždenie sa koná raz za štyri roky. Zvoláva ho Predsedníctvo SPS. Výbor SPS má právo zvolať aj mimoriadne Valné zhromaždenie. Na písomnú žiadosť 1/3 všetkých členov je Výbor SPS povinný do troch mesiacov od jej doručenia zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie.

4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak naň boli pozvaní všetci členovia SPS a zúčastnilo sa ho najmenej 10% členov. Uznesenie VZ je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Uznesenie o zmene stanov a o zániku SPS je platné, ak zaň hlasovali najmenej 2/3 prítomných členov.

5. Výbor SPS riadi činnosť SPS v období medzi zasadaniami VZ. Zabezpečuje, aby  SPS plnila ciele určené stanovami a uznesenia VZ.

6. Výbor SPS tvorí predseda a ďalších 10 členov, volených VZ na obdobie štyroch rokov. Kandidátku na členstvo vo Výbore zostavuje predchádzajúci Výbor SPS na základe návrhov členov SPS. Členovia Výboru sú zvolení, ak za nich hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov VZ. V prípade, že VZ nie je uznášaniaschopné, možno zorganizovať korešpondenčné voľby Výboru s rovnakými pravidlami.

7. Členom Výboru SPS je spravidla aj predseda Slovenskej komory psychológov. Ak nie, je prizvaný na zasadania Výboru SPS, na ktorých má poradný hlas.

8. Výbor SPS:

a) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení SPS za bežný rok,

b) pripravuje podklady pre rokovanie VZ,

c) schvaľuje prijímanie nových členov, rozhoduje o vylúčení člena podľa článku II, ods.8, písmeno c) a d) a centrálne eviduje členov SPS,

d) volí spomedzi svojich členov podpredsedu, hospodára, výkonného tajomníka a tlačového tajomníka SPS; títo spolu s predsedom tvoria Predsedníctvo SPS,

e) v priebehu volebného obdobia kooptuje nových členov na miesta tých, ktorí odstúpili z funkcie, alebo ju nemôžu vykonávať,

f) rozhoduje o zriadení oblastných skupín SPS a eviduje oblastné skupiny a sekcie.

9. Výbor SPS zasadá podľa potreby, najmenej dva razy do roka.

10. Výbor je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenia Výboru SPS sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

11. Člen Výboru SPS sa môže z osobných dôvodov vzdať svojho členstva vo Výbore SPS formou písomného oznámenia predsedovi Výboru SPS. Následne môže Výbor SPS na uvoľnené miesto kooptovať náhradníka z kandidátnej listiny z ostatných volieb, ktorý sa stane členom Výboru SPS so všetkými právami do konania nasledujúceho Valného zhromaždenia SPS.

12. Ak sa člen Výboru SPS trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní riadne zvolaného zasadania Výboru SPS, môže Výbor SPS hlasovaním rozhodnúť o zbavení členstva tohto člena vo Výbore SPS. Následne môže Výbor SPS na uvoľnené miesto kooptovať náhradníka z kandidátnej listiny z ostatných volieb, ktorý sa stane členom Výboru SPS so všetkými právami do konania nasledujúceho Valného zhromaždenia SPS.

13. Predseda SPS vedie zasadnutia Predsedníctva, Výboru a VZ SPS. Zastupuje SPS navonok a vo veciach, ku ktorým ho splnomocnili orgány SPS, koná jej menom.

14. Predsedu volí VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na obdobie štyroch rokov. V prípade, že VZ nie je uznášaniaschopné, možno zorganizovať korešpondenčné voľby predsedu s rovnakými pravidlami.

15. Predseda Výboru SPS sa môže vzdať predsedníctva SPS formou písomného oznámenia ostatným členom Výboru SPS. Následne môže Výbor SPS poveriť vedením výboru SPS podpredsedu výboru SPS, ktorý bude Výbor SPS viesť do konania nasledujúceho Valného zhromaždenia SPS. Podpredseda Výboru SPS je v takom prípade povinný do šiestich mesiacov zvolať Valné zhromaždenie SPS.

16. Predsedníctvo SPS riadi činnosť SPS v období medzi zasadaniami Výboru v rozsahu, ku ktorému bolo splnomocnené Výborom.

17. Členmi Predsedníctva sú predseda, podpredseda, hospodár, výkonný tajomník a tlačový tajomník SPS.

18. Výbory oblastných skupín a sekcií zabezpečujú a riadia činnosť organizačných jednotiek SPS, definovaných v článku IV týchto stanov. Pravidlá ich činnosti si vypracovávajú sekcie a oblastné skupiny tak, aby neboli v rozpore so stanovami SPS a pomáhali plniť jej ciele a úlohy.

19. Revízor SPS kontroluje hospodárenie SPS a účtovnú evidenciu. Kontroluje tiež súlad činnosti SPS s jej stanovami. Vypracúva revíznu správu za kontrolované obdobie, ktorú predkladá VZ SPS a v čase medzi jeho zasadaniami Výboru SPS. Revízor má právo zúčastňovať sa zasadaní Výboru a Predsedníctva SPS s hlasom  poradným.

20. Revízora volí VZ SPS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na obdobie štyroch rokov. V prípade, že VZ nie je uznášaniaschopné, možno zorganizovať korešpondenčné voľby s rovnakými pravidlami.

   

Článok IV.

Vnútorná štruktúra SPS

1. Pre efektívnu činnosť sa z iniciatívy členov SPS zriaďujú oblastné skupiny a sekcie.

2. Oblastné skupiny (OS) sú zriaďované podľa oblastného princípu v miestach, kde sú na ich činnosť predpoklady. Návrh na zriadenie OS podáva prípravný výbor, o zriadení OS rozhoduje Výbor SPS. Členmi OS sú automaticky všetci členovia pôsobiaci v príslušnej oblasti (regióne).

3. Činnosť OS riadi výbor OS, volený na jej plenárnom zasadaní na štvorročné obdobie.

4. Sekcie sú ustanovené podľa odborného zamerania členov za účelom hlbšieho skúmania a prezentácie výsledkov riešenia psychologických problémov v určitej oblasti psychológie alebo spoločenského života. Sekciu tvorí najmenej 20 členov SPS, ktorí prostredníctvom svojich zástupcov (výboru sekcie) nechali sekciu zaevidovať Výborom SPS.

5. Činnosť sekcie riadi výbor sekcie, volený na plenárnom zasadaní sekcie na štvorročné obdobie.

 

 Článok V.

 Hospodárenie SPS

1. Zdrojmi SPS sú:

a) členské príspevky

b) dotácie SAV

c) výnosy z vlastnej činnosti

d) dary a granty

2. Hospodárenie SPS sa riadi platnými predpismi.

 

 

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Týmto sa rušia predchádzajúce Stanovy SPS registrované MV SR dňa 14.12.1990.

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť schválením na VZ SPS dňa 5.9.2011.

Úprava Stanov v článku II, bode 8, písmena c) o zániku členstva v SPS bola schválená VZ SPS pri SAV dňa 17.10.2002. 

Úprava Stanov v článku III, bode 3 a 6, ktorým sa predĺžila doba konania Valného zhromaždenia z 3 na 4 roky, ako aj predĺžilo funkčné obdobie výboru SPS bola schválená VZ SPS pri SAV dňa 10.9.2009. 

 

Kalendár akcií