Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

03/02 Medzinárodné študentské psychologické dni 
Pozvánky na katedrové kolo konferencie ŠVOČ 2016: KP FiF UK BA.
16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 4. 2016. Informácie a pokyny pre súťažiacich nájdete tu
Šablóna na finalizáciu prác ŠVOČ 2016 je prítomná tu


26/11 Akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze 
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v roku 2016 štvorročný psychoterapeutický výcvik a vzdelávanie so zameraním na logoterapiu a existenciálnu analýzu. Tento psychoterapeutický program má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR a je realizovaný v spolupráci so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP).  Výberové konanie sa uskutoční  v sobotu 19. decembra 2015 v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava. Prihlášky na výberové konanie posielajte mailom alebo poštou najneskôr do 15. 12. 2015.  Poznámka: V prípade, že sa niektorí záujemci o výcvik nemôžu zúčastniť výberového konania v decembri, plánujeme náhradný termín v januári - v  sobotu 23. 01. 2016. 
Informácie a detailnejšie požiadavky k výcviku sú uvedené www.logoterapia.sk.

23/9 Ruka v Ruce(R)…alebo preventívna a sociálna pediatria trochu inak…              
Konferencia Ruka v Ruce(R)…alebo socialna pediatria trochu inak…  sa bude konať 17. marca 2016 v Žiline. Bude zameraná na problematiku prevencie v pediatrii v najširšom zmysle slova a určená pediatrom, lekárom a detským sestrám, ale aj ďalším nelekárskym zdravotníckym profesiám a sociálnym pracovníkom. Do jej programu budú zahrnuté tiež otázky vývoja dieťaťa a jeho ovplyvňovanie pozitívnym, ale aj negatívnym smerom, problematika očkovania, kontext otázok týkajúcich sa legislatívy, etiky, psychosociálneho vývoja, psychosomatiky a oveľa viac. Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace Trnavskej univerzity v Trnave. Viac informácií nájdete tu.

22/5 Vzťahy v rodine v adolescencii 
Konferencia zameraná na prezentovanie výsledkov a aktuálnych trendov v oblasti psychológii rodiny v kontexte vývinového obdobia adolescencie. Viac informácií nájdete tu.

Kalendár akcií

18. pracovní konference časopisu Biograf
17. - 19.06.2016
Miesto konania:
Hrad Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou
Organizátor:
Biograf
Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V.
24.06.2016
Miesto konania:
Nitra
Organizátor:
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre Ústav experimentálnej psychológie SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied Katedra psychológie FFUK v Prahe
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association
30th Cconference of the European Health Psychology Society and the British Psychology Society Division of Health Psychology
Behaviour Change: Making an Impact on Health and Health Services
23. - 27.08.2016
Miesto konania:
Aberdeen, Scotland
Organizátor:
EHPS/DHP
34. Psychologicke dny
Možnosti a hranice psychologie
07. - 09.09.2016
Miesto konania:
Olomouc
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost
19. Sociálne procesy a osobnosť
12. - 14.09.2016
Miesto konania:
Kúpele Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Organizátor:
Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
13th International Conference on Social Representations
Epistemologies of everyday life
14. - 17.09.2016
Miesto konania:
Marseille (Palais du Pharo)
Organizátor:
Laboratoire de Psychologie Sociale, Université d’Aix-Marseille