Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky


15/10 Prihlasovanie príspevkov na česko-slovenskú kvalitatívnu konferenciu už len do 15. novembra!
"Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku", najvýznamnejšie česko-slovenské odborné podujatie zamerané na kvalitatívny výskum, sa po štyroch rokoch opäť vracia do Bratislavy. Pätnásty ročník konferencie prebehne 1. a 2. februára 2016 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Výzvu na prihlasovanie príspevkov plánujú organizátori zverejniť v priebehu jarných mesiacov tohto roka.
Viac informácií tu.

23/9
Ruka v Ruce(R)…alebo preventívna a sociálna pediatria trochu inak…             
Konferencia Ruka v Ruce(R)…alebo socialna pediatria trochu inak…  sa bude konať 17. marca 2016 v Žiline. Bude zameraná na problematiku prevencie v pediatrii v najširšom zmysle slova a určená pediatrom, lekárom a detským sestrám, ale aj ďalším nelekárskym zdravotníckym profesiám a sociálnym pracovníkom. Do jej programu budú zahrnuté tiež otázky vývoja dieťaťa a jeho ovplyvňovanie pozitívnym, ale aj negatívnym smerom, problematika očkovania, kontext otázok týkajúcich sa legislatívy, etiky, psychosociálneho vývoja, psychosomatiky a oveľa viac. Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace Trnavskej univerzity v Trnave. Viac informácií nájdete 
tu.

22/5 Vzťahy v rodine v adolescencii 
Konferencia zameraná na prezentovanie výsledkov a aktuálnych trendov v oblasti psychológii rodiny v kontexte vývinového obdobia adolescencie. Viac informácií nájdete
tu.

16/3 Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii
SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára prvý dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Vedúca  výcviku  je  PhDr.  Dana  Krausová,  koterapeutkami  sú  PhDr.  Petra Klastová Pappová, PhD. a MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Výcvik  je  určený  psychológom,  lekárom  a ďalším  profesionálom  pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov v druhej polovici štúdia. Minimálny vek pre prihlásenie sa do výcviku je 24 rokov. Prijímacie  pohovory  budú  prebiehať  v  období  (marec)  apríl  –  jún  2015 v Bratislave. Výcvik sa bude konať vo Sv. Jure pri Bratislave a začne v októbri 2015. Viac informácií nájdete na www.slea.sk.

11/3 Konferencia a workshop o komunitnej psychológii
Po roku prebehne na bratislavskej FSEV UK už druhý ročník konferencie a workshopu o komunitnej psychológii. Cieľom jednodennej konferencie, ktorá prebehne 30. novembra 2015 je sprostredkovať najnovšie poznatky z teórie a praxe v oblasti komunitnej psychológie, spropagovať komunitnú psychológiu na Slovensku a začleniť slovenskú komunitnú psychológiu do medzinárodného kontextu. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v elektronickej podobe. Nasledujúci deň (1. december) prebehne workshop, ktorého cieľom je zas predstaviť aktuálne realizované praktické projekty v oblasti komunitnej psychológie na Slovensku, sprostredkovať výmenu poznatkov a skúseností  v tejto oblasti, podporiť spoluprácu medzi vedeckou, odbornou a praktickou komunitnou psychológiou na Slovensku. Akciu podporuje APA. Kontakt a ďalšie informácie: julia.halamova@gmail.com.
 

 

Kalendár akcií

II. Komunitná psychológia na Slovensku
spojená s workshopom venovaným komunitnej psychológii
30.11. - 01.12.2015
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Sexuality IX.
02. - 03.12.2015
Miesto konania:
BB Park Brno, Londýnské nám. 886/4
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu
01. - 02.02.2016
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association
34. Psychologicke dny 2016
07. - 09.09.2016
Čas:
popr. (14. - 16. 9. 2016)
Miesto konania:
Olomouc
13th International Conference on Social Representations
Epistemologies of everyday life
14. - 17.09.2016
Miesto konania:
Marseille (Palais du Pharo)
Organizátor:
Laboratoire de Psychologie Sociale, Université d’Aix-Marseille