Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

23/9 Ruka v Ruce(R)…alebo preventívna a sociálna pediatria trochu inak…             
Konferencia Ruka v Ruce(R)…alebo socialna pediatria trochu inak…  sa bude konať 17. marca 2016 v Žiline. Bude zameraná na problematiku prevencie v pediatrii v najširšom zmysle slova a určená pediatrom, lekárom a detským sestrám, ale aj ďalším nelekárskym zdravotníckym profesiám a sociálnym pracovníkom. Do jej programu budú zahrnuté tiež otázky vývoja dieťaťa a jeho ovplyvňovanie pozitívnym, ale aj negatívnym smerom, problematika očkovania, kontext otázok týkajúcich sa legislatívy, etiky, psychosociálneho vývoja, psychosomatiky a oveľa viac. Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace Trnavskej univerzity v Trnave. Viac informácií nájdete tu.

22/5 Vzťahy v rodine v adolescencii 
Konferencia zameraná na prezentovanie výsledkov a aktuálnych trendov v oblasti psychológii rodiny v kontexte vývinového obdobia adolescencie. Viac informácií nájdete
tu.

16/3 Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii
SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára prvý dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Vedúca  výcviku  je  PhDr.  Dana  Krausová,  koterapeutkami  sú  PhDr.  Petra Klastová Pappová, PhD. a MUDr. Zuzana Matzová, PhD. Výcvik  je  určený  psychológom,  lekárom  a ďalším  profesionálom  pracujúcim v pomáhajúcich profesiách, ako aj študentom týchto odborov v druhej polovici štúdia. Minimálny vek pre prihlásenie sa do výcviku je 24 rokov. Prijímacie  pohovory  budú  prebiehať  v  období  (marec)  apríl  –  jún  2015 v Bratislave. Výcvik sa bude konať vo Sv. Jure pri Bratislave a začne v októbri 2015. Viac informácií nájdete na www.slea.sk.

11/3 Konferencia a workshop o komunitnej psychológii
Po roku prebehne na bratislavskej FSEV UK už druhý ročník konferencie a workshopu o komunitnej psychológii. Cieľom jednodennej konferencie, ktorá prebehne 30. novembra 2015 je sprostredkovať najnovšie poznatky z teórie a praxe v oblasti komunitnej psychológie, spropagovať komunitnú psychológiu na Slovensku a začleniť slovenskú komunitnú psychológiu do medzinárodného kontextu. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v elektronickej podobe. Nasledujúci deň (1. december) prebehne workshop, ktorého cieľom je zas predstaviť aktuálne realizované praktické projekty v oblasti komunitnej psychológie na Slovensku, sprostredkovať výmenu poznatkov a skúseností  v tejto oblasti, podporiť spoluprácu medzi vedeckou, odbornou a praktickou komunitnou psychológiou na Slovensku. Akciu podporuje APA. Kontakt a ďalšie informácie: julia.halamova@gmail.com.
 
16/2 Česko-slovenská kvalitatívna konferencia po štyroch rokoch opäť v Bratislave!
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku", najvýznamnejšie česko-slovenské odborné podujatie zamerané na kvalitatívny výskum, sa po štyroch rokoch opäť vracia do Bratislavy. Pätnásty ročník konferencie prebehne na prelome januára a februára 2016 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Výzvu na prihlasovanie príspevkov plánujú organizátori zverejniť v priebehu jarných mesiacov tohto roka.

 

Kalendár akcií

VI. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "...napriek všetkému povedať životu áno"
16. - 17.10.2015
Miesto konania:
Marianka pri Bratislave
Organizátor:
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) v spolupráci so Sekciou existenciálnej psychológie SPS, Institutem pri integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a Katedrou psychológie FF TU
2. Deň existenciálnej analýzy a logoterapie
„Dnešná doba a strach“
24.10.2015
Miesto konania:
Drotárska cesta 48, Bratislava
Organizátor:
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA)
Cyberspace 2015
27. - 28.11.2015
Miesto konania:
Brno
Organizátor:
XIIIth international conference organized by the Institute of Law and Technology, Faculty of Law in cooperation with the Faculty of Social Studies, Masaryk University and the European Academy of ICT Law
II. Komunitná psychológia na Slovensku
spojená s workshopom venovaným komunitnej psychológii
30.11. - 01.12.2015
Miesto konania:
FSEV, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Sexuality IX.
02. - 03.12.2015
Miesto konania:
BB Park Brno, Londýnské nám. 886/4
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku
Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu
01. - 02.02.2016
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association
34. Psychologicke dny 2016
07. - 09.09.2016
Čas:
popr. (14. - 16. 9. 2016)
Miesto konania:
Olomouc
13th International Conference on Social Representations
Epistemologies of everyday life
14. - 17.09.2016
Miesto konania:
Marseille (Palais du Pharo)
Organizátor:
Laboratoire de Psychologie Sociale, Université d’Aix-Marseille