Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

30/7 Komunitná psychológia na Slovensku!
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, European Community Psychology Association, The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 Americal Psychological Association organizujú v dňoch 1.-2.12.2014 workshop a vedeckú konferenciu: Komunitná psychológia na Slovensku. Cieľom konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky z teórie a praxe v oblasti komunitnej psychológie, verejne etablovať komunitnú psychológiu na Slovensku, začleniť slovenskú komunitnú psychológiu do medzinárodného kontextu. Bližšie informácie.

4/7 Európska konferencia o psychológii osôb so zrakovým postihnutím v Bratislave!
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravujú piatu Európsku konferenciu zameranú na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím. Konferencia prebehne 20 - 21. 11. 2014 v bratislavskom hoteli Mercure, a vítaní sú všetci psychológovia, sociálni pracovníci, učitelia a iné pomáhajúce profesie + výskumníci + ktokoľvek so záujmom o psychológiu osôb so zrakovým postihnutím. Termín prihlasovania (aktívna + pasívna účasť) je 31. 8. 2014. Jazykom konferencie je angličtina.Ďalšie informácie.

20/1 Študentská vedecká a odborná činnosť! 
Katedra psychológie FiF UK v Bratislave si Vás dňa 13. 3. 2014 (štvrtok) o 9,00 h dovoľuje pozvať na Študentskú vedeckú konferenciu z príležitosti katedrového kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti na FiF UK Bratislava. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 14. ročník medzinárodnej a 15. ročník celoštátnej konferencie študentskej vedeckej a odbornej činnosti, víťazov katedier psychológie vysokých škôl z ČR a SR, sa uskutoční 24. – 25. 4. 2014 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bližšie informácie

25/9 Ustanovujúce zhromaždenie Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska 
Ustanovujúce zhromaždenie Asociácie vysokoškolských poradcov Slovenska sa uskutoční dňa 3.10.2013 o 11:00. Miestom konania je Rektorát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 Košice, zasadacia miestnosť Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – 2. poschodie. Organizátorom je Asociácia vysokoškolských poradcov Slovenska. Ďalšie informácie nájdete 
tu. Registrácia je možná na tejto stránke.


5/6 Medzinárodné študentské psychologické dni v Košiciach 2013: dokumenty
Finálna prezentáciaspráva z konferenciezoznam víťazných prác a podrobný program konferencie.

 

Kalendár akcií

Ďuričove dni, téma: „Učiteľ a školská psychológia“
Medzinárodná vedecká konferencia
02. - 03.10.2014
Organizátor:
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Inovácie v psychologickej príprave učiteľov a učiteliek
Vedecký seminár pri príležitosti Týždňa vedy a techniky
12.11.2014
Čas:
13.00 - 16.00 hod.
Miesto konania:
Budova PdF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š60 (prízemie)
Organizátor:
Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
5th European Conference on Psychology and Visual Impairment (ECPVI 2014)
Piata európska konferencia zameranú na psychológiu osôb so zrakovým postihnutím
20. - 21.11.2014
Miesto konania:
Hotel Mercure, Bratislava
Organizátor:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Komunitná psychológia na Slovensku
01. - 02.12.2014
Miesto konania:
FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK
Medzinárodná vedecká konferencia PCC2014
3rd Psychology Cassoviensis Conference: Risk-taking behavior prevention – Health promotion – Self-care
04. - 05.12.2014
Miesto konania:
Filozofická fakulta UPJŠ v Kočiciach
Organizátor:
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29th Conference of the European Health Psychology Society
Principles of Behaviour Change in Health & Illness
01. - 05.09.2015
Miesto konania:
Limassol, Cyprus
Organizátor:
European Health Psychology Society (EHPS)
6th Asian Congress of Health Psychology
Health Research & Practice from Asia
23. - 24.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Asian Society of Health Psychology
31st International Congress of Psychology (ICP)
Diversity in Harmony: Insights from Psychology
24. - 29.07.2016
Miesto konania:
Jokohama, Japonsko
Organizátor:
Japanese Psychological Association