Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
IBAN: SK48 0900 0000 0001 1080 5440 

Novinky

15/6 Výberové konanie 
Dekan Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave vypisuje výberové konanie na odborných asistentov pre vyučovanie psychologických disciplínach. Viac informácií nájdete tu.


03/02 Medzinárodné študentské psychologické dni 
Pozvánky na katedrové kolo konferencie ŠVOČ 2016: KP FiF UK BA.
16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 4. 2016. Informácie a pokyny pre súťažiacich nájdete tu
Šablóna na finalizáciu prác ŠVOČ 2016 je prítomná tu


26/11 Akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze 
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v roku 2016 štvorročný psychoterapeutický výcvik a vzdelávanie so zameraním na logoterapiu a existenciálnu analýzu. Tento psychoterapeutický program má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR a je realizovaný v spolupráci so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP).  Výberové konanie sa uskutoční  v sobotu 19. decembra 2015 v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava. Prihlášky na výberové konanie posielajte mailom alebo poštou najneskôr do 15. 12. 2015.  Poznámka: V prípade, že sa niektorí záujemci o výcvik nemôžu zúčastniť výberového konania v decembri, plánujeme náhradný termín v januári - v  sobotu 23. 01. 2016. 
Informácie a detailnejšie požiadavky k výcviku sú uvedené www.logoterapia.sk.

23/9 Ruka v Ruce(R)…alebo preventívna a sociálna pediatria trochu inak…              
Konferencia Ruka v Ruce(R)…alebo socialna pediatria trochu inak…  sa bude konať 17. marca 2016 v Žiline. Bude zameraná na problematiku prevencie v pediatrii v najširšom zmysle slova a určená pediatrom, lekárom a detským sestrám, ale aj ďalším nelekárskym zdravotníckym profesiám a sociálnym pracovníkom. Do jej programu budú zahrnuté tiež otázky vývoja dieťaťa a jeho ovplyvňovanie pozitívnym, ale aj negatívnym smerom, problematika očkovania, kontext otázok týkajúcich sa legislatívy, etiky, psychosociálneho vývoja, psychosomatiky a oveľa viac. Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace Trnavskej univerzity v Trnave. Viac informácií nájdete tu.

22/5 Vzťahy v rodine v adolescencii 
Konferencia zameraná na prezentovanie výsledkov a aktuálnych trendov v oblasti psychológii rodiny v kontexte vývinového obdobia adolescencie. Viac informácií nájdete tu.

Kalendár akcií

31st Conference of the EHPS
Innovative Ideas in Health Psychology
29.08. - 02.09.2017
Miesto konania:
Padova, Taliansko
Organizátor:
European Health Psychology Society
Psychologické dni 2017
04. - 06.09.2017
Miesto konania:
Kongresové centrum Akadémia – Stará Lesná
Organizátor:
http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk
Sociální procesy a osobnost
„Looking back, looking for…“
18. - 20.09.2017
Miesto konania:
Resort Maximus na Brněnské přehradě
Organizátor:
Psychologický ústav AV ČR
World Psychological Forum (WPF)
Crossroads of Interdisciplinarity
20. - 22.09.2017
Miesto konania:
Brno, Česká republika
Sexuality X. + 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove
Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík
09. - 10.11.2017
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
VII. Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století
15. - 16.11.2017
Miesto konania:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Organizátor:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
4. ročník vedeckej konferencie a workshopu Komunitná psychológia na Slovensku
27. - 28.11.2017
Miesto konania:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizátor:
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
„Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa
29. - 30.01.2018
Miesto konania:
Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)
Organizátor:
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci