Slovenská psychologická spoločnosť

Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné vedecké a profesné združenie psychológov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Usiluje sa o podporu a rozširovanie psychológie ako vedy praktickej disciplíny i profesie, a o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti.

Kontakt: 
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9,  841 04 Bratislava 4 (nové PSČ!)
Tel: 02/5477 5625, fax: 02/5477 5584
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com
Číslo účtu: 0110805440/0900

Novinky

15/6 Výberové konanie 
Dekan Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave vypisuje výberové konanie na odborných asistentov pre vyučovanie psychologických disciplínach. Viac informácií nájdete tu.


03/02 Medzinárodné študentské psychologické dni 
Pozvánky na katedrové kolo konferencie ŠVOČ 2016: KP FiF UK BA.
16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 4. 2016. Informácie a pokyny pre súťažiacich nájdete tu
Šablóna na finalizáciu prác ŠVOČ 2016 je prítomná tu


26/11 Akreditovaný výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze 
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v roku 2016 štvorročný psychoterapeutický výcvik a vzdelávanie so zameraním na logoterapiu a existenciálnu analýzu. Tento psychoterapeutický program má akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR a je realizovaný v spolupráci so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP).  Výberové konanie sa uskutoční  v sobotu 19. decembra 2015 v Dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava. Prihlášky na výberové konanie posielajte mailom alebo poštou najneskôr do 15. 12. 2015.  Poznámka: V prípade, že sa niektorí záujemci o výcvik nemôžu zúčastniť výberového konania v decembri, plánujeme náhradný termín v januári - v  sobotu 23. 01. 2016. 
Informácie a detailnejšie požiadavky k výcviku sú uvedené www.logoterapia.sk.

23/9 Ruka v Ruce(R)…alebo preventívna a sociálna pediatria trochu inak…              
Konferencia Ruka v Ruce(R)…alebo socialna pediatria trochu inak…  sa bude konať 17. marca 2016 v Žiline. Bude zameraná na problematiku prevencie v pediatrii v najširšom zmysle slova a určená pediatrom, lekárom a detským sestrám, ale aj ďalším nelekárskym zdravotníckym profesiám a sociálnym pracovníkom. Do jej programu budú zahrnuté tiež otázky vývoja dieťaťa a jeho ovplyvňovanie pozitívnym, ale aj negatívnym smerom, problematika očkovania, kontext otázok týkajúcich sa legislatívy, etiky, psychosociálneho vývoja, psychosomatiky a oveľa viac. Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace Trnavskej univerzity v Trnave. Viac informácií nájdete tu.

22/5 Vzťahy v rodine v adolescencii 
Konferencia zameraná na prezentovanie výsledkov a aktuálnych trendov v oblasti psychológii rodiny v kontexte vývinového obdobia adolescencie. Viac informácií nájdete tu.

Kalendár akcií

24. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
19. - 21.05.2017
Miesto konania:
Hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka
Organizátor:
Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví
19. ročník pracovní konference časopisu Biograf
23. - 25.06.2017
Miesto konania:
Chotěboř
Organizátor:
Biograf
International Society of Political Psychology (ISPP) 2017 Annual Meeting
ISPP at 40: Revisiting Core Themes of Tyranny, Intergroup Relations and Leadership
29.06. - 02.07.2017
Miesto konania:
Edinburgh
Organizátor:
International Society of Political Psychology (ISPP)
Qualitative Methods in Psychology (QMiP) Section Bi-annual Conference 2017
05. - 07.07.2017
Miesto konania:
Aberystwyth University
Organizátor:
Qualitative Methods in Psychology Section & BPS Professional Development Centre
31st Conference of the EHPS
Innovative Ideas in Health Psychology
29.08. - 02.09.2017
Miesto konania:
Padova, Taliansko
Organizátor:
European Health Psychology Society
Psychologické dni 2017
04. - 06.09.2017
Miesto konania:
Kongresové centrum Akadémia – Stará Lesná
Organizátor:
http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk
World Psychological Forum (WPF)
Crossroads of Interdisciplinarity
20. - 22.09.2017
Miesto konania:
Brno, Česká republika